Download the infographic for the Deklarasi Hak Orang Asal Antarabangsa (UNDRIP) here!

Deklarasi Hak Orang Asal Antarabangsa (UNDRIP) merupakan sebuah deklarasi yang digunapakai di Malaysia sebagai satu kaedah perlindungan dan penguatkuasaaan hak-hak asasi kumpulan minoriti Orang Asal di Malaysia.

Risalah ini diterbitkan oleh UndiMsia! sebagai sebahagian dari program ‘UndiMsia!: Empowering Orang Asli Youths‘ (‘UndiMsia!: Menguatkuasa Anak-anak Muda Orang Asli’), dan diedarkan ke komuniti Orang Asal di seluruh Malaysia, dengan menumpukan fokus kepada kawasan Hulu Langat.

Muat turun risalah ini di sini.

The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People (UNDRIP) is a declaration adopted by Malaysia as a measure to protect and safeguard the rights of the Orang Asal minority groups in Malaysia.

This leaflet is published by UndiMsia! as part of its ‘UndiMsia!: Empowering Orang Asli Youths‘ programme, and is distributed to Orang Asal communities all over Malaysia, with a focus on the communities around the Hulu Langat constituency.

Download the full leaflet here.

Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR) is a non-profit based in Kuala Lumpur with the mission of promoting active democratic participation and human rights awareness.