Rangka Tindakan JUPerlembagaan 2009-2011

PerlembagaanKU/MyConstitution logo

JAWATANKUASA UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (JUPerlembagaan)

RANGKA TINDAKAN 2009-2011

I. Visi dan Misi

Untuk:

 • menggalakkan konsep keperlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang adil;
 • meningkatkan kesedaran, mendidik dan menguasakan rakyat mengenai peruntukan-peruntukan Perlembagaan Persekutuan;
 • mendokumentasi dan memberi respons terhadap isu-isu perlembagaan yang timbul;
 • membincangkan dan menganalisa keputusan-keputusan Mahkamah berkaitan isu-isu perlembagaan, dan apabila perlu, memberi interpretasi-interpretasi alternatif;
 • menjalankan penyelidikan ke atas perkara-perkara berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan dan/atau Perlembagaan Negeri-Negeri, dan apabila perlu, mencadangkan pembaharuan perlembagaan;
 • membantu dan menasihati Majlis Peguam dalam perkara-perkara perlembagaan.

II. Inisiatif

Untuk:

 • menjalankan kempen peringkat kebangsaan – Kempen “PerlembagaanKu” atau “MyConstitution” Campaign – termasuk:

a. mengeluarkan satu siri pesanan khidmat rakyat mengenai peruntukan-peruntukan terpilih Perlembagaan Persekutuan;

b. menerbitkan buku panduan Perlembagaan Persekutuan bersaiz poket untuk orang awam;

c. menganjurkan siri program-program untuk meningkatkan kesedaran dan menarik minat orang ramai terhadap Perlembagaan Persekutuan melalui simposium, dialog, forum dan kuliah;

d. menerbitkan siri rencana-rencana berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan untuk diterbitkan oleh pihak media;

e. berusaha untuk menyediakan salinan-salinan Perlembagaan Persekutuan dan membuatkannya mudah diperolehi oleh rakyat dengan menggunakan tanda aras “1Keluarga 1Perlembagaan”;

f. apabila perlu, menerbitkan kertas polisi dengan cadangan-cadangan pembaharuan perlembagaan.

III. Bahagian-bahagian Tumpuan

Kepada:

 • bagaimana Perlembagaan Persekutuan memberi makna dan mempunyai hubungan dengan:

- konsep pemisahan kuasa

- kedaulatan undang-undang yang adil

- kuasa-kuasa dan had-had institusi-institusi perlembagaan

- sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat

- peranan wakil-wakil rakyat di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri-Negeri

- kebebasan asasi

- demokrasi

 • hubungan di antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri-Negeri, seperti pemisahan kuasa legislatif dan eksekutif, kawalan terhadap sumber-sumber asli dan isu-isu kerajaan tempatan
 • keperluan untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat di dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak-hak ke atas makanan, air, perumahan, kesihatan, pekerjaan dan persekitaran bersih
 • impak berterusan dan kerelevanan undang-undang darurat yang digubal di bawah Perkara-Perkara 149 atau 150 Perlembagaan Persekutuan

…oleh Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan, Majlis Peguam Malaysia
bertarikh pada 18 haribulan Julai 2009


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Posts by Lord Bobo

Posted on 20 October 2009. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.

Read more articles posted by Lord Bobo.

Read this first: LB Terms of Use